dakdekkerij-rotterdam-logo
  • Professionele dakdekkers: 15+ jaar ervaring
  • Altijd 100% betrouwbaar advies
  • Transparante werkwijze

Onderdeel van:

Dakdekker van leeuwen

Onderdeel van

Dakdekker van leeuwen

Algemene voorwaarden – 2021 | Dakdekkerij Rotterdam

 

Artikel 1. Definities
1.1. In de algemene voorwaarden worden de opvolgende termen in de navolgende definitie gebruikt, mits uitdrukkelijk anders is vermeld of uit de context anders blijkt:
a. Dakdekkerij Rotterdam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dakdekkerij Rotterdam een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Dakdekkerij Rotterdam heeft ontvangen of met wie Dakdekkerij Rotterdam in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Dakdekkerij Rotterdam enige rechtshandeling begaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Dakdekkerij Rotterdam en de opdrachtgever; d. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van hantering op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten aangaande het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Dakdekkerij Rotterdam aan de opdrachtgever en verder op alle (overige) rechtshandelingen tussen Dakdekkerij Rotterdam en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele omstandigheden.
2.2. Eventuele uitwijking op deze algemene voorwaarden zijn alleenlijk van toepassing ingeval deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt expliciet van de hand gewezen.
2.4. Ingeval één of meerdere van de voorschriften in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Dakdekkerij Rotterdam vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het bestemming en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte en aanbieding van Dakdekkerij Rotterdam is vrijblijvend. Direct nadat de opdrachtgever het aanbod heeft geaccepteerd, kan Dakdekkerij Rotterdam haar aanbod herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de opdrachtgever.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes of publicaties van Dakdekkerij Rotterdam binden Dakdekkerij Rotterdam niet.
3.4. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Dakdekkerij Rotterdam niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.5. De door Dakdekkerij Rotterdam aan de opdrachtgever verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Dakdekkerij Rotterdam en mogen zonder toestemming van Dakdekkerij Rotterdam niet gemultipliceerd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.6. ingeval op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Dakdekkerij Rotterdam acuut door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Dakdekkerij Rotterdam.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte en/of opdrachtbevestiging heeft ondertekend of nadat de opdrachtgever het aanbod van Dakdekkerij Rotterdam via de e-mail, schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.
4.2. ingeval de opdrachtgever met Dakdekkerij Rotterdam een duurovereenkomst is aangegaan, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 8 dagen. Alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst geleverde producten en/of materialen en uitgevoerde werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Dakdekkerij Rotterdam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2. Dakdekkerij Rotterdam heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.3. Dakdekkerij Rotterdam voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Dakdekkerij Rotterdam, tenzij anders is overeengekomen.
5.4. Tijdelijke voorzieningen door Dakdekkerij Rotterdam aangebracht worden door Dakdekkerij Rotterdam na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden verwijderd.
5.5. Dakdekkerij Rotterdam heeft het recht op het werkterrein handelsreclame aan te brengen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes, waarvan Dakdekkerij Rotterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever terecht behoort te begrijpen dat deze onvermijdelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd beschikbaar zijn.
6.2. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Dakdekkerij Rotterdam op tijd, dat wil zeggen voordat er door Dakdekkerij Rotterdam begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
b. het werkterrein waar Dakdekkerij Rotterdam werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Dakdekkerij Rotterdam;
d. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water; e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of aan en/of onder het werkterrein bevindt;
6.3. De opdrachtgever stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel kosteloos aan Dakdekkerij Rotterdam ter beschikking.
6.4. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat:
a. de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd, daarvoor geschikt is;
b. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Dakdekkerij Rotterdam te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
c. de nog niet geïnstalleerde producten of gereedschappen van Dakdekkerij Rotterdam veilig kunnen worden opgeslagen in voor Dakdekkerij Rotterdam toegankelijke plaatsen;
d. alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met Dakdekkerij Rotterdam genomen zijn en gehandhaafd worden.
6.5. Ingeval de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.
6.6. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. ingeval dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
6.7. De opdrachtgever is gehouden Dakdekkerij Rotterdam onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.8. De opdrachtgever stelt Dakdekkerij Rotterdam in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften uit te kunnen voeren. De opdrachtgever is verplicht ingeval gevaar dreigt of een gevaarlijke situatie is ontstaan, Dakdekkerij Rotterdam daarvan direct op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verleent Dakdekkerij Rotterdam geen opdrachten die voor Dakdekkerij Rotterdam gevaar kunnen opleveren.
6.9. ingeval de opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Dakdekkerij Rotterdam de werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Dakdekkerij Rotterdam verschuldigd.
6.10. Dakdekkerij Rotterdam gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.11. In geval Dakdekkerij Rotterdam door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtgever gehouden Dakdekkerij Rotterdam te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden.
6.12. ingeval de door of namens de opdrachtgever gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Dakdekkerij Rotterdam de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Dakdekkerij Rotterdam recht op betaling door de opdrachtgever van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. ingeval aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtgever Dakdekkerij Rotterdam alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle situaties in aanmerking genomen, redelijk is.
6.13. De in, op en boven het werkterrein aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door Dakdekkerij Rotterdam kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. ingeval door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Dakdekkerij Rotterdam ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Dakdekkerij Rotterdam aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.14. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een afvalcontainer of het afvoeren van bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, tenzij anders is overeengekomen. ingeval Dakdekkerij Rotterdam op verzoek van de opdrachtgever zorg draagt voor een afvalcontainer of het afvoeren van vrijgekomen zaken, dan worden de kosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
6.15. De opdrachtgever zijnde een bedrijf dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een CAR-verzekering te hebben afgesloten waarin o.a. het werkterrein en de werkzaamheden van Dakdekkerij Rotterdam meeverzekerd zijn. Op verzoek van Dakdekkerij Rotterdam dient de opdrachtgever een bewijs van deze verzekering aan Dakdekkerij Rotterdam te verstrekken.
6.16. ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Dakdekkerij Rotterdam niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Dakdekkerij Rotterdam gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de opdrachtgever in rekening te brengen en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 7. Meerkosten
7.1. ingeval de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd of ingeval er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden.
7.2. ingeval na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het werkterrein andere eigenschappen bevat dan waarvan Dakdekkerij Rotterdam bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden.
7.3. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, ingeval deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.4. Dakdekkerij Rotterdam mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dakdekkerij Rotterdam, dat in redelijkheid niet van Dakdekkerij Rotterdam mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. ingeval de opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, dan heeft Dakdekkerij Rotterdam het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.5. ingeval in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werktijden van Dakdekkerij Rotterdam, dan heeft Dakdekkerij Rotterdam het recht daarvoor extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. (Op)levering
8.1. De door Dakdekkerij Rotterdam opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn op te vatten.
8.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen (op)levertermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Dakdekkerij Rotterdam ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke situaties werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. Een door Dakdekkerij Rotterdam verricht werk wordt geacht door Dakdekkerij Rotterdam aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de opdrachtgever te kennen geeft dat het desbetreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen.
8.5. De opdrachtgever is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Neemt de opdrachtgever de producten niet in ontvangst, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. ingeval de opdrachtgever de producten die Dakdekkerij Rotterdam onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Dakdekkerij Rotterdam het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen. De opdrachtgever blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
8.6. Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Prijzen en honorarium
9.1. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
9.2. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
9.3. ingeval geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dakdekkerij Rotterdam, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Het uurtarief is exclusief eventuele kosten van materialen.
9.4. Dakdekkerij Rotterdam is gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
9.5. Dakdekkerij Rotterdam zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. Dakdekkerij Rotterdam zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10. Materialen
10.1. Dakdekkerij Rotterdam zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
10.2. Een geringe uitwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe uitwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11. Betaling
11.1. De betalingstermijn bedraagt maximaal 14 dagen vanaf factuurdatum.
11.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. ingeval de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
11.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Dakdekkerij Rotterdam op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentie
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Dakdekkerij Rotterdam, totdat alle vorderingen die Dakdekkerij Rotterdam op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid BW, volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet: a. verpanden; b. aan derden enig ander recht daarop verlenen; c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Dakdekkerij Rotterdam mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
12.4. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dakdekkerij Rotterdam te bewaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat terecht van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dakdekkerij Rotterdam veilig te stellen.
12.5. ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Dakdekkerij Rotterdam niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Dakdekkerij Rotterdam gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Dakdekkerij Rotterdam op volledige schadevergoeding.
12.6. ingeval Dakdekkerij Rotterdam gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de opdrachtgever verplicht Dakdekkerij Rotterdam toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Dakdekkerij Rotterdam zich bevinden.
12.7. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Dakdekkerij Rotterdam.
12.8. Dakdekkerij Rotterdam kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ongeacht een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Dakdekkerij Rotterdam verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Dakdekkerij Rotterdam toekomende rechten onbelemmerd.

Artikel 13. Klachten en garantie
13.1. De opdrachtgever wordt geacht direct na de (op)levering tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Dakdekkerij Rotterdam te melden. De opdrachtgever dient Dakdekkerij Rotterdam de mogelijkheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.2. ingeval het corrigeren van een tekortkoming in het (op)geleverde niet meer mogelijk is, dan zal Dakdekkerij Rotterdam alleen aansprakelijk zijn overeenkomstig hetgeen is opgenomen in artikel 15.
13.3. ingeval op een product en/of op een opgeleverd werk een garantie wordt verleend, dan wordt de duur van de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. ingeval het product en/of het opgeleverde werk tijdens de garantieperiode een mankement vertoont, dan zal Dakdekkerij Rotterdam een vervangend product leveren of het product of opgeleverde werk herstellen.
13.4. De garantieperiode vangt aan op het moment van (op)levering.
13.5. De factuur is het garantiebewijs.
13.6. De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen ingeval:
a. de opdrachtgever niet de door Dakdekkerij Rotterdam gegeven aanwijzingen, testen, controles, onderhoud of overige gebruiksinstructies heeft uitgevoerd;
b. door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
c. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
13.7. De garantieperiode wordt niet verlengd door het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product of het opgeleverde werk.
13.8. De opdrachtgever kan enkel een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Dakdekkerij Rotterdam heeft voldaan.
13.9. De opdrachtgever dient Dakdekkerij Rotterdam of de door Dakdekkerij Rotterdam ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. Dakdekkerij Rotterdam is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met directe ingang op te schorten ingeval:
a. Dakdekkerij Rotterdam bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. het materiaal waarmee evenals de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Dakdekkerij Rotterdam ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
14.2. Dakdekkerij Rotterdam is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, ingeval de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. ingeval nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is Dakdekkerij Rotterdam bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval zich situaties voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel ingeval zich anderszins situaties voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4. Dakdekkerij Rotterdam is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, ingeval de opdrachtgever opschorting van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Dakdekkerij Rotterdam kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Dakdekkerij Rotterdam is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of onvolledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Dakdekkerij Rotterdam tegen alle aanspraken ter zake.
15.3. ingeval de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Dakdekkerij Rotterdam (op)geleverde, sluit Dakdekkerij Rotterdam iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.4. Dakdekkerij Rotterdam is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Dakdekkerij Rotterdam (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik.
15.5. Dakdekkerij Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval tegen het advies van Dakdekkerij Rotterdam in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die Dakdekkerij Rotterdam tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.
15.7. Dakdekkerij Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever waaraan dan wel waarop Dakdekkerij Rotterdam werkzaamheden verricht.
15.8. Dakdekkerij Rotterdam kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan en/of schade veroorzaakt door goederen welke afkomstig zijn van of geleverd zijn door derden.
15.9. Dakdekkerij Rotterdam is nooit gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
15.10. ingeval Dakdekkerij Rotterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dakdekkerij Rotterdam beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Dakdekkerij Rotterdam gedane uitkering. ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dakdekkerij Rotterdam beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 15.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Dakdekkerij Rotterdam vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dakdekkerij Rotterdam kan aanwenden, met dien verstande dat voor de opdrachtgever zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
Artikel 16. Overmacht
16.1. Dakdekkerij Rotterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingeval zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; storing in de stroomvoorziening, communicatieverbindingen of apparatuur dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Dakdekkerij Rotterdam de werkzaamheden uitvoert; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen of andere arbeids ongeregeldheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Dakdekkerij Rotterdam door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Dakdekkerij Rotterdam of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Dakdekkerij Rotterdam of haar leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Dakdekkerij Rotterdam.
16.3. Ingeval er sprake is van overmacht, dan zal Dakdekkerij Rotterdam ontheven zijn van haar verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren, zullen zowel Dakdekkerij Rotterdam als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te gebruiken.
16.4. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst (op)geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 18. Intellectuele eigendom
18.1. Dakdekkerij Rotterdam behoudt altijd alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
18.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dakdekkerij Rotterdam de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of gedeeltelijk te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen Dakdekkerij Rotterdam en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Dakdekkerij Rotterdam worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dakdekkerij Rotterdam gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Dakdekkerij Rotterdam schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Onderdeel van Dakdekker van Leeuwen.

 

 

Open chat
1
Stuur ons een appje!
Dakdekker Rotterdam
Hey 👋!
App ons bij vragen!
Call Now Button